: : แบบฟอร์มต่างๆ : :
งานวิเคราะห์งบประมาณ
แบบฟอร์มโอนเปลี่ยนแปลง/ลด/เพิ่มงบประมาณ
           แบบฟอร์ม DPL 1 ในกรณีวงเงินงบประมาณที่ขอโอน 1-100,000 บาท
           แบบฟอร์ม DPL 1/1 ในกรณีวงเงินงบประมาณที่ขอโอน 100,000 บาทขึ้นไป
แบบฟอร์มขออนุมัติปรับแผนจัดซื้อจัดจ้าง     
           แบบฟอร์ม DPL 2 ในกรณีวงเงินงบประมาณที่ขอปรับแผน 1- 100,000 บาท
           แบบฟอร์ม DPL 2/1 ในกรณีวงเงินงบประมาณที่ขอปรับแผน 100,000 บาทขึ้นไป
งานวางแผนและประเมินผล
แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
           แบบฟอร์มรายงานผลตามแผนงบประมาณ
แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
          
 
ส่วนแผนงาน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ 0-7567-3763-4 โทรสาร 0-7567-3766 E-mail : dpl@wu.ac.th